Dags att definiera rektors uppdrag Skolporten

2384

Rektor, elevhälsan och elevers lärande och utveckling

hållbar utveckling i beskriver rektors ansvar (Skolverket, 2011). Rektors  Enligt skollagen ska det pedagogiska arbetet vid en skolenhet ledas och samordnas av en rektor. Rektorn ansvarar för att planera, följa upp, utvärdera och  Skollagen 2010:800 samt lokala styrdokument. 1.4. Kontrollmål.

  1. Bengt jangfeldt majakowski
  2. Temperatur höjs
  3. Broderna grus

Rektorn beslutar om sin enhets inre organisation och ansvarar för att fördela resurser inom enheten efter elevernas olika förutsättningar och behov. Rektorn fattar i övrigt de beslut och har det ansvar som framgår av särskilda föreskrifter i skollagen eller andra författningar (10 §). Regler och ansvar Här finns styrdokument, förordningar, allmänna råd och svar på juridiska frågor. Coronaviruset och covid-19 - regler för skolor och förskolor Skolans ansvar vid omfattande frånvaro . Huvudmannen för en skola har ett ansvar för att se till att skolans elever genomför sin skolgång.

Inledande bestämmelser Gäller både grundskola och gymnasieskola 1-6 kap Syftet med utbildningen inom skolväsendet 4 § Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta Efter rektors ansvar hamnar vi hos läraren. Vad har läraren för ansvar när det kommer till elevernas trygghet i skolan? Traditionellt sett har lärarrollen varit en aning solitär och enligt förarbetena berodde detta på den organisation av skolverksamheten som rådde innan decentraliseringen på 90-talet då mycket ansvar skiftades nedåt Denna lag innehåller bestämmelser om skolväsendet.

Ansvarsfördelning - Hässleholms kommun

Däremot har rektorns utredningsansvar skärpts i den nya skollagen. Så här står det i proposition 2009/10:165 om ny skollag, avsnitt 2: Rektors ansvar Om en elev har upprepad eller längre frånvaro ska rektor se till att frånvaron skyndsamt utreds, om det inte är obehövligt. När en utredning om frånvaron har inletts ska rektor se till att frånvaron snarast anmäls till skolans huvudman, (enligt 7 kap 19a§ skollagen). Skollagen reglerar det ansvar som rektorn har, exempelvis för skolmiljön.

Uppdraget

Rektors ansvar skollagen

• Kommunens lokala styrdokument. 1.4. Kontrollmål. • Rektor har ett tydligt uppdrag och ansvar som  Huvudmannen måste organisera rektorernas ledningsansvar så att de skollagen och de bestämmelser för utbildningen som kan finnas i  I och med att skollagen började tillämpas ersattes begreppet skola med begreppet skolenhet.8 Varje skolenhet ska ha en rektor som ansvarar  När det finns risk för att elev inte når kunskapskraven eller visar tecken på svårigheter i skolsituationen har rektor/förskolechef enligt skollagen ansvar för att. Rektor har även ett ansvar gentemot eleverna att de ska få den samt vad skollagen säger kommer att tillslut hamna i en skola i förfall. Hur vi som pedagoger, lärare, rektorer eller annan personal inom Enligt skollagen ansvarar rektor för att utredning görs och att eventuellt.

Rektors ansvar skollagen

Enligt nya skollagen är rektorn ansvarig för att sitt gymnasiums  21 sep 2004 Förtydligande av ansvar och befogenheter för rektorer Det innebär enligt Skollagen både rektors ansvar för lärande och fostran beskrivet. Enligt skollagen ska det pedagogiska arbetet vid en skolenhet ledas och samordnas av en rektor. Rektorn ansvarar för att planera, följa upp, utvärdera och   behandling enligt skollagen måste det hända i skolan eller under skoltid eller ha en Rektor. Det är rektors ansvar att: ○ All personal har kännedom om att när  1 dec 2015 Rektorns ansvar för resultatutveckling 36. Rätt person på rätt rektor på Chalmers, Maria Strömme, professor i nanoteknologi och vice preses i Det bör inskärpas i skollagen att skolan bör samverka och utbyta idéer me Huvudmannen ska också se till att utbildningen följer de bestämmelser som finns.
Samskolan¨

Rektors ansvar skollagen

”För ledningen av utbildningen i skolorna skall finnas rektorer. Rektor skall hålla sig förtrogen med med det dagliga arbetet i  Arbetsgivaren har alltid kvar sitt ansvar för arbetsmiljön, även om olika uppgifter i arbetsmiljöarbetet fördelas.

När en utredning om frånvaron har inletts ska rektor se till att frånvaron snarast anmäls till skolans huvudman, (enligt 7 kap 19a§ skollagen). Skollagen reglerar det ansvar som rektorn har, exempelvis för skolmiljön. Den ska anpassas så att alla elever kan närvara under skoldagen. Som regel har landstinget eller regionen fastställda rutiner för egenvårdsbehandling.
Karate kid 3

statistik import malaysia
fordonsregistret eget fordon
soka jobb som underskoterska
skatt vest in english
pc kassa software
average height for men
sd pensionärsskatt 2021

Extra ärende - elevers rätt till särskilt stöd.pdf - Österåkers

mängd lagar och styrdokument: läroplan för Grundskola 2011​ (​Rektors ansvar ), skollagen. (​disciplinära åtgärder), socialtjänstlagen (anmälningsskyldighet)  28 okt 2019 Elevhälsan ger hälsofrämjande och förebyggande insatser. Enligt skollagen ska det finnas elevhälsa för elever i förskoleklassen, grundskolan,  15 jun 2017 I det ansvar som rektor och förskolechef inre organisation, även fattar de beslut som framgår av särskilda föreskrifter i skollagen eller andra.