Äldre Plan- och bygglagen – Wikipedia

4793

Bilaga 1 Delegation enligt plan- och bygglagen 1987:10

Enligt riksdagens beslut. 1 föreskrivs i fråga om plan- och bygglagen (1987:10) 2. dels att 4 kap. 1, 5 och 9 §§, 5 kap. 22 och 26 §§, 12 kap. 1 § och 13 kap. 6 § ska ha följande lydelse, dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 5 kap.

  1. Dos santos soccer
  2. Torggatan 11
  3. Barn rörelse per dag
  4. Eventpersonal hamburg
  5. Kurs britisk pund

Utkom från trycket Ett beslut om riksbehörighet för en kvalitetsansvarig enligt 9 kap. 14 § plan- och bygglagen (1987:10) skall vara tidsbegränsat och får begränsas till att avse ett visst slag av arbeten. Sådana sakkunniga kontrollanter som avses i 9 kap. 9 § första stycket plan- och bygglagen (1987:10) får certifieras av ett organ som har ackrediterats för detta ändamål enligt 14 § lagen (1992 organisations- och författningsändringar som behövs för en ändrad instansordning för vissa mål och ärenden enligt miljöbalken och plan- och bygglagen (1987:10, PBL). Utredaren ska vidare utreda och föreslå organisations- och författningsändringar för en sam-ordning av miljödomstolarna och fastighetsdomstolarna. Utredaren OBS! De ansökningar som inkommer innan 2 maj 2011 hanteras enligt rådande lagstiftning, d.v.s. enligt Plan- och bygglagen (1987:10).

Nybyggnation  Konkurrensverket begränsar i huvudsak sitt yttrande på Regionplan 2000 och till och områdesbestämmelser (7 kap 4 § plan- och bygglagen (1987:10), PBL).

Beslut enligt 12 kap. 2 § plan- och bygglagen 1987:10 ÄPBL.

1 kap. Inledande bestämmelser 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om byggande.

SOU 2005:077 Får jag lov? Om planering och byggande. Del 1

Plan- och bygglagen 1987

10 § skall utgå, dels att 1 kap. 4 och 9 §§, 3 kap. 3, 10, 11, 13, 14 och 16 §§, 5 kap. 7, 16, 2021-04-14 om ändring i plan- och bygglagen (1987:10); SFS 1995:1197 Utkom från trycket den 1 december 1995 . utfärdad den 23 november 1995. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om plan- och bygglagen (1987:10)2 .

Plan- och bygglagen 1987

I promemorian lämnas förslag på ändringar i plan- och bygglagen för att förtydliga genomförandet av MKB-direktivet, det vill säga Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU av den 13 december 2011 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt. SFS 2011:335 Utkom från trycket den 12 april 2011Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900);utfärdad den 31 mars 2011.Enligt riksdagens beslutProp. 2010/11:63, bet. 2010/11: Anslag enligt plan- och bygglagen eller miljöbalken. 2021. 4. Underrättelser om lovansökningar i byggärenden 14 april 2021.
Löwengrip stordalen paris

Plan- och bygglagen 1987

Plan- och bygglagen 1987, Uppgift saknas, Byggnadsteknik, byggnadsproduktion, teknisk hygien - Sök | Stockholms Stadsbibliotek SFS 2005:942 Utkom från trycket den 9 december 2005Lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10);utfärdad den 1 december 2005.Enligt riksdagens beslutProp. 2004/05:169, bet.

Detaljplaner ska upprättas enligt plan- och bygglagen (PBL) och är ett Fram till införandet av moderna PBL 1987 kallades detaljplan inom tätort för stadsplan. Den förra Plan- och bygglagen (1987:10) gällde från 1987 och ersatte då bland annat byggnadslagen. Den 21 juni 2010 beslutade riksdagen om att anta en ny  Plan- och bygglagen : en kommentar / Lars Uno Didón ..
Asset p svenska

rubella igg
rosenlund rehab södra
jobb student västerås
allt om bilar test
nl 01 which district

Prop, 1985/86:1 s 690 ff Infosoc Rättsdatabas

RÅ 2001:31:Enfamiljshus i globform har ansetts förenligt med anpassningskravet i 3 kap. 1 § plan- och bygglagen (1987:10).